ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์icon  
รหัส : 9786164240063
ราคาปกติ :  150.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ศ. ดร. สิน พันธุ์พินิจ
ราคา 150 บาท            หนา 232 หน้า
ISBN 978-616-424-006-3
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

บทความวิชาการมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านต่างๆของสังคม บทความที่ดีต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ทันสมัย มีความถูกต้องสมบูรณ์ และพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่วงวิชาการยอมรับ ผู้เขียนบทความต้องรอบรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เขียนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งทราบทฤษฎีและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ

คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เล่มนี้เขียนโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิชาการมาเป็นเวลานาน เข้าใจปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความของนักวิชาการเป็นอย่างดี โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทนำ สารัตถะของบทความวิจัย หลักการเขียนส่วนหน้าของบทความวิจัย หลักการเขียนบทนำ หลักการเขียนวิธีการวิจัยและผลการวิจัย หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย สารัตถะของบทความปริทัศน์ หลักการเขียนบทความปริทัศน์ การเผยแพร่บทความวิชาการ จริยธรรมการเขียนบทความวิชาการ และกรณีศึกษาบทความวิชาการ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


จำนวน