dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
เสนอต้นฉบับ

    ปัจจุบันการศึกษาในประเทศไทยได้ขยายตัวไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานการศึกษาหรือ
การศึกษาในระดับสูง เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ตำราวิชาการที่ได้รับ
การจัดพิมพ์เผยแพร่ในบ้านเรายังมีอยู่เป็นจำนวนน้อย ทั้งๆที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขยายตัวทาง
การศึกษา อีกทั้งยังมีอาจารย์และนักวิชาการอยู่เป็นจำนวนมากที่มีผลงานด้านตำราวิชาการหรือมี
ความพร้อมที่จะเขียนตำราวิชาการ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร

ปัญหาที่อาจารย์และนักวิชาการมักประสบในการเขียนและจัดพิมพ์ตำรา* ได้แก่

  • เขียนตำราไว้แล้ว แต่หาผู้จัดพิมพ์ที่มีคุณภาพเพียงพอไม่ได้
  • ต้องการเขียนตำราและต้องการให้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
    ทั้งค่ากระดาษ ค่าจ้างโรงพิมพ์ ฯลฯ
  • ต้องการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ทราบว่าควรจัดพิมพ์เองดี
    หรือมอบให้สำนักพิมพ์ดำเนินการดี
  • เขียนตำราเรื่องหนึ่งๆต้องใช้ความรู้ เวลา ความอุตสาหะ รวมทั้งต้องมีค่าใช้จ่าย
    แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า

    (* ตำราในที่นี้หมายถึงหนังสือที่ใช้เรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง รวมทั้งหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งแม้มิได้ใช้เป็นหนังสือเรียนก็ตาม)


หากท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้ วิทยพัฒน์ อาจเป็นคำตอบที่ท่านต้องการ


   บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด ยินดีรับพิจารณาจัดพิมพ์ตำรา ทั้งนี้ โดยแบ่งตำราออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

* ระดับอุดมศึกษา
       ครอบคลุมตำราในระดับปริญญาตรี โท และเอก

* ระดับมัธยมศึกษา
       ครอบคลุมหนังสือเรียน คู่มือสอบต่างๆในระดับมัธยมศึกษา

* ไม่จำกัดระดับการศึกษา
       ได้แก่หนังสือประเภทความรู้ทั่วไปหรือความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่จำกัดว่าเป็นตำราเรียน
ในชั้นเรียน เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือด้านสุขภาพ คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้างานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

    แนวตำราที่สำนักพิมพ์ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย เรียนภาษาอังกฤษ คู่มือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คู่มือสอบบรรจุเข้างานในหน่วยงานต่างๆ

    เกณฑ์ในการพิจารณาจัดพิมพ์นั้น ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากศักยภาพในการขาย กล่าวคือ ตำราที่มี
ศักยภาพที่จะจัดพิมพ์ในเชิงธุรกิจได้ควรมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,000 เล่มต่อปี นอกจากนี้ ยังพิจารณา
ถึงความสมบูรณ์ของต้นฉบับ รูปแบบในการนำเสนอ รวมทั้งความทันสมัยประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสำนักพิมพ์มีนโยบายในการสนับสนุนการเขียนตำราของอาจารย์และนักวิชาการ ดังนั้นหากเป็น
ผลงานที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์แล้ว เกณฑ์ในเชิงธุรกิจก็อาจมีข้อยกเว้นได้

งานเขียนที่วิทยพัฒน์ไม่รับพิจารณา
   1. งานเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
   2. งานเขียนที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรืออาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของสังคม


   แม้อาจารย์และนักวิชาการจะมีทัศนะเกี่ยวกับการเขียนตำราในด้านประโยชน์ทางวิชาการเป็นหลัก
แต่ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเขียนตำรานั้นผู้เขียนต้องเสียสละทั้งเวลาและกำลังทรัพย์ในการค้นคว้า
เรียบเรียงและจัดทำเป็นต้นฉบับ ดังนั้นในมุมมองของสำนักพิมพ์แล้วการให้ผลตอบแทนแก่ผู้เขียนจึงเป็น
เรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเขียนตำรา ซึ่งผลดีที่ได้ก็จะเกิดแก่วงการวิชาการและวงการ
การศึกษาต่อไป ด้วยปรัชญาในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ผลตอบแทนในความหมายของสำนักพิมพ์จึงมิได้
มุ่งถึงค่าตอบแทนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงคุณค่าทางจิตใจและความสำเร็จของผู้เขียนด้วย
ดังนี้

ความพึงพอใจ
   ผลงานตำราของบริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด ผ่านการจัดทำอย่างพิถีพิถัน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทางวิชาการ
ความสวยงามของรูปเล่ม ตลอดจนการทำงานด้านการตลาดอย่างเข้มแข็ง ผู้เขียนย่อมเกิดความภูมิใจ
ที่เห็นผลงานของตนปรากฏเป็นรูปเล่มอันถูกต้อง สมบูรณ์ สวยงาม น่าอ่าน รวมทั้งมีผู้นิยมใช้ ซึ่งประการ
หลังนี้ผู้เขียนจะทราบได้จากการที่ตำราได้รับการพิมพ์เพิ่มอย่างสม่ำเสมอ

ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
   มีอาจารย์และนักวิชาการจำนวนไม่น้อยที่ใช้ตำราเป็นผลงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานสำหรับขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ โดยในการพิจารณานั้นจะต้องมีการตรวจทั้งด้านวิชาการ ด้านรูปแบบ และด้านภาษา
บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด มีทีมงานด้านกองบรรณาธิการที่มีประสบการณ์สูง ในการบรรณาธิกรต้นฉบับ
ต้นฉบับของผู้เขียนจะได้รับการจัดทำวรรคตอน ตรวจตัวสะกด ขัดเกลาด้านภาษา ตรวจทานเอกสารอ้างอิง
รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำหัวข้อ การใช้ศัพท์เทคนิค ศัพท์บัญญัติ และคำทับศัพท์ ให้เป็นมาตรฐาน
ส่วนงานที่มีภาพหรือตารางประกอบ ฝ่ายศิลปกรรมของสำนักพิมพ์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ
จึงเท่ากับว่าผู้เขียนมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์คอยให้การสนับสนุนตลอดการทำงาน ช่วยให้
ผู้เขียนสามารถลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเขียนตำรา แต่สามารถเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ผลงาน
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่เหตุใดสำนักพิมพ์จึงได้รับความไว้วางใจจากคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ให้เป็นผู้พิจารณาจัดพิมพ์ตำราเพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์

ค่าลิขสิทธิ์ที่น่าพอใจในอัตราก้าวหน้า
   ตำราที่สำนักพิมพ์เป็นผู้จัดพิมพ์ นอกจากผู้เขียนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่สำนักพิมพ์ในการ
ดำเนินการแต่อย่างใดแล้ว ตรงกันข้าม ผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนจากการจัดพิมพ์ในรูปของค่าลิขสิทธิ์
โดยผู้เขียนจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามจำนวนตำราที่สำนักพิมพ์จัดพิมพ์ขึ้นทั้งหมด (มิใช่ตามยอดขาย)
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตำราวางตลาด นอกจากนี้บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด ยังเป็นสำนักพิมพ์เอกชน
เพียงรายเดียวในปัจจุบันที่บุกเบิกการจ่ายค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้เขียนแบบก้าวหน้า
กล่าวคือ ตำราเล่มใดที่มี
การพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง ผู้เขียนก็จะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในอัตราที่สูงขึ้น เมื่อตำราเล่มใดใกล้หมดสำนักพิมพ์
จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบทุกครั้ง เพื่อแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ กรณีปรับปรุงเป็นฉบับพิมพ์ (edition)
ใหม่ สำนักพิมพ์ยังนับเป็นยอดพิมพ์สมทบต่อเนื่องกันอีกด้วย

   
1. ผู้เขียนส่งสำเนาต้นฉบับที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมคำนำ สารบัญ และรายการเอกสารอ้างอิงมาที่
       บรรณาธิการบริหาร บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด 52/103-104 ซอยรามคำแหง 60/5
       ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

       * สำเนาต้นฉบับควรพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ด้านเดียว หรือถ่ายเอกสาร (กรุณาอย่าส่งต้นฉบับ
         ตัวจริงมา)

   2. เมื่อสำนักพิมพ์ได้รับสำเนาต้นฉบับแล้วจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบทันที
   3. สำนักพิมพ์จะใช้เวลาในการพิจารณาต้นฉบับประมาณ 4-8 สัปดาห์ แล้วแต่ความยากง่ายของงาน
       และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบ

       * ต้นฉบับที่ผ่านการพิจารณาสำนักพิมพ์จะประสานงานกับผู้เขียนเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป
       * ต้นฉบับที่ไม่ผ่านการพิจารณาสำนักพิมพ์จะจัดส่งคืนแก่ผู้เขียนทางพัสดุไปรษณีย์

ติดต่อสอบถาม

   ผู้เขียนที่สนใจโปรดติดต่อที่ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
   โทรศัพท์ 02 374 9915
   E-mail : contact@wphat.com