ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
เกี่ยวกับวิทยพัฒน์

 

    บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2538 โดยกลุ่มบัณฑิตที่มีใจรักการศึกษาและการทำหนังสือ กำหนด
จุดยืนของตนเองในฐานะผู้ผลิตหนังสือวิชาการและตำราเรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพราะในขณะนั้นตำราเรียน
สำหรับระดับอุดมศึกษาที่เขียนโดยอาจารย์คนไทยยังขาดแคลนอยู่มากและเท่าที่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่อยู่
ส่วนใหญ่เป็นการจัดพิมพ์เพื่อใช้ภายในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ยังไม่มีการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง จึงเป็นแรง
บันดาลใจให้วิทยพัฒน์จับงานด้านการผลิตตำราและหนังสือวิชาการเพื่อช่วยเผยแพร่งานเขียนอันทรงคุณค่าทาง
วิชาการ และมีส่วมร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้เจริญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันยังได้ขยายงานในการจัดพิมพ์
คู่มือเรียน คู่มือสอบ ในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้แก่นักเรียน ก่อนศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

   แนวทางการจัดทำตำราและหนังสือวิชาการของวิทยพัฒน์นั้นเน้นการผลิตตำราที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเอง ประกอบกับการทำการตลาดในวงกว้างไม่ได้จำกัดเฉพาะการวางจำหน่ายในสถานศึกษา แต่วาง
จำหน่ายทั่วไปด้วย ดังนั้นตำราและหนังสือวิชาการต่างๆของวิทยพัฒน์นอกจากจะสามารถใช้ในชั้นเรียนได้แล้ว
ผู้สนใจอื่นๆก็ยังสามารถนำไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้
ค้นคว้า อ้างอิงได้อีกด้วย


   บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่มีจุดยืนชัดเจนในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิตตำรา คู่มือเรียน
และหนังสือวิชาการ

   เนื่องจาก บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด มีที่มาจากกลุ่มผู้ที่รักการศึกษาและรักการผลิตหนังสือ ดังนั้นจึงมิได้มองถึง
แต่ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญแก่การเผยแพร่ความรู้อีกด้วย ดังนั้นในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงใช้ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนบนทางสายกลาง นั่นคือมิได้เน้นที่การทำ
กำไรสูงสุด แต่เน้นที่การสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย นั่นคือ ผู้ใช้ตำรามีความพึงพอใจในตำราที่ถูกต้องและ
อ่านเข้าใจง่าย ทันสมัย คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ผู้เขียนได้รับการจัดพิมพ์อย่างถูกต้อง สวยงาม และเผยแพร่ผลงาน
อันทรงคุณค่า ตลอดจนได้รับค่าตอบแทนที่น่าพอใจสมกับความเหนื่อยยากของตน รวมทั้งสำนักพิมพ์เองก็มีกำไร
พอจะเลี้ยงตนและขยายงานต่อไปได้ จากนโยบายการทำธุรกิจแบบยั่งยืนนี่เองจึงทำให้ บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด
ผลิตตำราวิชาการที่มีราคาไม่แพง มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งยังสนับสนุนผลงานตำราวิชาการ
ดีๆให้สามารถจัดพิมพ์เผยแพร่ได้แม้จะมียอดขายไม่มากนัก อีกทั้งยังให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนโดย
ไม่คิดมูลค่าโดยผ่านสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

   เราตระหนักเสมอว่างานผลิตตำราวิชาการนั้นต้องใช้ความละเอียดประณีตและพิถีพิถัน เปรียบได้กับงานศิลปกรรม
มิใช่อุตสาหกรรม ดังนั้นตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา แม้เราจะผลิตตำราออกมาไม่มากนักเมื่อเทียบกับสำนักพิมพ์
เอกชนทั่วไป แต่ผลงานตำราวิชาการแต่ละเล่มล้วนแต่ได้รับความเชื่อถือในวงการการศึกษาว่ามีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ
รวมทั้งยังทันสมัย ดังนั้นผู้ใช้ตำราวิชาการของ บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด จึงวางใจได้เสมอว่าตำราเหล่านี้
จะมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของเขาเหล่านั้น จนเกิดคำขวัญที่ว่า

"คิดถึงความรู้ คิดถึงวิทยพัฒน์ สัญลักษณ์ของตำราที่อยู่เคียงคู่ความสำเร็จของคุณ"

 

   งานผลิตตำรานั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การผลิตตำราที่มีคุณภาพสูงและมีรูปเล่มสวยงามน่าอ่านจึงไม่ใช่
เรื่องง่าย บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด ผลิตตำราโดยใช้เทคนิคการจัดการสมัยใหม่เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว
ในขณะเดียวกันก็ละเอียดพิถีพิถันต่อผลงานประดุจงานศิลปกรรมอันประณีต ดังนั้นตำราทุกเล่มของสำนักพิมพ์
จึงทรงคุณค่า สามารถใช้ค้นคว้าและอ้างอิงได้ คุณภาพในการผลิตตำราของสำนักพิมพ์เริ่มตั้งแต่


กองบรรณาธิการ
   ต้นฉบับที่ผ่านการพิจารณาเพื่อจัดพิมพ์แล้ว เมื่อต้นฉบับเข้าสู่กองบรรณาธิการจะผ่านการเตรียมต้นฉบับโดย
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในสายวิชานั้นๆ เพื่อช่วยขัดเกลาด้านภาษา รวมทั้งช่วยตรวจสอบตัวสะกด
การแบ่งวรรคตอน การใช้ศัพท์เทคนิค ศัพท์บัญญัติ และการเขียนคำทับศัพท์ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและอ้างอิงต่อไปภายหน้า


ฝ่ายภาพประกอบตำรา
   ภาพประกอบตำราเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาวิชาการ ภาพประกอบ
ตำราจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและประณีตโดยช่างเขียนแบบและนักวาดภาพประกอบที่มีความชำนาญเพื่อ
ให้ได้ภาพประกอบที่สวยงาม สอดคล้องกับเนื้อหา และดูเข้าใจง่าย


ฝ่ายศิลปกรรม
   ตำราทุกเล่มของสำนักพิมพ์นอกจากจะเน้นความถูกต้องทางวิชาการแล้ว ยังเน้นที่การจัดรูปเล่มให้สวยงาม
เพื่อให้ตำราดูน่าอ่าน สบายตา สามารถอ่านทำความเข้าใจได้ง่าย
อีกด้วย

การพิมพ์
   เมื่อต้นฉบับถูกจัดทำเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์และการเข้าเล่มซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการควบคุมคุณภาพ
การผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ตำราที่สวยงามและทนทาน


การปรับปรุงผลงาน
   เมื่อตำราเล่มใดจำหน่ายหมดลงก่อนการพิมพ์ครั้งต่อไป สำนักพิมพ์จะประสานงานกับผู้เขียนเพื่อให้ตำราเล่มนั้น
ได้รับการตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการพิมพ์ครั้งก่อน และแก้ไขในการพิมพ์ครั้งใหม่เพื่อให้ตำรามี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทันสมัยอยู่เสมอ

   

การตลาด
   ในโลกธุรกิจ การตลาดมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการผลิต บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด มีฝ่ายจัดจำหน่ายที่
เข้มแข็ง มีการบริการที่รวดเร็ว ตำราของสำนักพิมพ์มีวางจำหน่ายทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมทั้ง
ขายตรงให้แก่สถานศึกษาต่างๆ
   นอกเหนือจากคุณภาพอันเป็นจุดขายสำคัญของตำราแล้ว สำนักพิมพ์ยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย อาทิ
การประชาสัมพันธ์ตำราในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร การออกร้านในงานอบรม สัมมนา และนิทรรศการทาง
วิชาการต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้ตำราของสำนักพิมพ์เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด การที่ตำราเป็นที่รู้จักและนิยมใช้
ย่อมเป็นความภูมิใจและความสำเร็จของผู้เขียน นอกจากนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้
แก่สาธารณชนโดยจัดทำเป็นคอลัมน์ทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อต่างๆอีกด้วย