ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
เคมีทั่วไป เล่ม 1 icon  
รหัส : 9786167136516
ราคาปกติ :  280.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์รานี สุวรรณพฤกษ์

 

ราคา 280 บาท                   หนา 548 หน้า
ISBN 978-616-7136-51-6  
ฉบับพิมพ์ที่ 3
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 5                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา เคมีทั่วไป ชุดนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนวิชาเคมี
มานานกว่า 30 ปี มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจปัญหาของผู้เรียน
อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบ รวมทั้งยังมีตัวอย่าง
การคำนวณและคำอธิบาย ตำราชุดนี้จึงนับได้ว่าเป็นตำราเคมีทั่วไป
ภาคภาษาไทยที่ละเอียดและสมบูรณ์มากที่สุดชุดหนึ่ง เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิชาเคมีทั่วไประดับมหาวิทยาลัยของทุกสถาบัน ซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วย
ตำรา เคมีทั่วไป ชุดนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชาเคมีทั่วไป อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ ฯลฯ โดยตำราชุดนี้แบ่งเป็น
2 เล่ม เล่ม 1ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธาตุ อะตอม โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบอนินทรีย์ การดุลสมการ ปริมาณสัมพันธ์แก๊สและของแข็ง ส่วน เล่ม 2 ให้ความรู้
เกี่ยวกับ สารละลาย อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนของสารอิเล็กโทรไลต์อ่อน และเคมีไฟฟ้า ทุกบท
มีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยเพื่อให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเอง


จำนวน