ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์สำหรับพยาบาลicon  
รหัส : 9786167136592
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. กอบศิริ วรศรี และ ผศ. มาลี สุทธิโอภาส
ราคา 190 บาท                   หนา 280 หน้า
ISBN 978-616-7136-59-2  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 3                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์สำหรับพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย หลักการทางฟิสิกส์ ระบบหน่วย และการวัดปริมาณต่างๆทางการพยาบาล การเคลื่อนที่และแรง งาน พลังงาน และกำลัง สมบัติของสสาร ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
คลื่นและเสียง ทัศนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นิวเคลียร์ฟิสิกส์
  เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนโดยตรง
ของผู้เขียน เนื้อหากล่าวถึงหลักการทางฟิสิกส์ที่นำไปประยุกต์กับ
การพยาบาลได้อย่างชัดเจน อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย
มีภาพประกอบจำนวนมาก ทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยคำตอบ สามารถศึกษาและฝึกฝนการคำนวณได้ด้วยตนเอง


จำนวน