ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
Conversation in Business สนทนาภาษาธุรกิจ  
รหัส : 9786167136653
ราคาปกติ :  175.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง สรรเสริญ สุวรรณประเทศ
          สุชา โพธิ์จันทร์
ราคา 175 บาท            หนา 280 หน้า
ISBN 978-616-7136-65-3
ฉบับพิมพ์ที่ 2               ปีที่พิมพ์ 2557
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

โลกในปัจจุบันเป็นโลกของธุรกิจข้ามชาติ ซึ่งมีภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงในอนาคตจะยิ่งมีบทบาท
มากยิ่งขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ที่กำลังจะมาถึง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การค้า หรือการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาษา
อังกฤษจึงมีความสำคัญอย่างมาก
หนังสือ
Conversation in Business สนทนาภาษาธุรกิจ เล่มนี้เป็นคู่มือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำไวยากรณ์ต่างๆ ทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในการสื่อสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ภาค ประกอบด้วย
การพูดจาภาษาธุรกิจ เน้นการสนทนาเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ แนวโน้ม
ในอนาคต กิจกรรมทางธุรกิจ
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เช่น
การกำหนดเรื่องที่จะเจรจา การกำหนดจุดยืน การยื่นข้อเสนอและ
การตอบรับข้อเสนอ การต่อรอง การปฏิเสธ
การประชุมทางธุรกิจ เช่น
การเปิดปิดการประชุม การดำเนินการประชุม การนำเสนอรายงาน
การตั้งคำถาม การโต้แย้งข้อเสนอ
เครื่องมือทางภาษาที่ช่วยในการสนทนาทางธุรกิจ นำหลักไวยากรณ์อย่างง่ายมาช่วยเสริมเนื้อความ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ การถ่ายทอด
คำพูดของผู้อื่น ฯลฯ และ
การพูดคุยในสังคมธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เช่น การพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
การชวนคุย เป็นต้น บทสนทนาต่างๆที่ใช้เป็นบทสนทนาแบบง่ายๆ สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างบรรลุผล นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการสนทนาจริงได้อย่างเหมาะสม
หนังสือ
Conversation in Business สนทนาภาษาธุรกิจ
จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจทุกระดับ ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจของตนเองที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ที่ต้องการ
ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) อีกด้วย


จำนวน