ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
องค์การและการจัดการicon  
รหัส : 9786167136844
ราคาปกติ :  210.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
ราคา 210 บาท                  หนา 392 หน้า
ISBN 978-616-7136-84-4  
ฉบับพิมพ์ที่ 7
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 3                  ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ความรู้ในเรื่องการจัดการหรือการบริหารนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของรัฐกิจและธุรกิจเอกชน ยิ่งองค์การมีขนาดใหญ่และ
ซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ความรู้ในเรื่องการจัดการก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น ตำรา องค์การและการจัดการ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ โครงสร้างขององค์การธุรกิจ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการจัดการที่ผู้บริหารควรทราบ อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การควบคุมงาน
การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้ง อีกทั้งยัง
นำเสนอแนวคิดใหม่ๆด้านการจัดการ อาทิ คิวซีซี ไคเซ็น รีเอนจิเนียริง การบริหารเวลา ตัวชี้วัด (เคพีไอ) บาลานซด์สกอร์คาร์ด
เบนช์มาร์กกิง ซิกซ์ซิกมา ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรม
เน้นผลงานและผู้นำแบบ 4E ของแจ็ก เวลช์ การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ องค์กรอัจฉริยะ การประเมินผลแบบ 360 องศา รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพิ่มเติมความรู้เรื่อง การจัดการระหว่างประเทศ เพื่อให้ตำรา องค์การและการจัดการ เล่มนี้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมมี
แบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมความเข้าใจ

 


จำนวน