ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ภาษีอากรธุรกิจicon  
รหัส : 9786164240087
ราคาปกติ :  320.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
ราคา 320 บาท                  หนา 464 หน้า
ISBN
978-616-424-008-7 
ฉบับพิมพ์ที่ 22
                  ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์                   ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ภาษีอากรธุรกิจ เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวบรวมทฤษฎีภาษีอากร หลักเกณฑ์ และสรุปสาระสำคัญของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรธุรกิจ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน เนื้อหาครอบคลุมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไว้ครบถ้วน ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการรับมรดก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การอุทธรณ์ภาษีและปัญหาภาษีอากร มีเนื้อหาที่ทันสมัย อาทิ การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราภาษีใหม่ที่เริ่มใช้ในปีภาษี 2560 พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี การหักค่าลดหย่อน การหักค่าใช้จ่าย สรุปสาระสำคัญเรื่องกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต ที่มีการปรับปรุงใหม่ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... ซึ่งจะนำมาบังคับใช้ต่อไป และตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ ในภาคผนวกยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ที่ใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ตำราเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการหาความรู้ด้านภาษีอากรเพื่อการประกอบธุรกิจ


จำนวน