dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณicon  
รหัส : 9786167136448
ราคาปกติ :  315.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช
ราคา 315 บาท                   หนา 516 หน้า
ISBN 978-616-7136-44-8  
ฉบับพิมพ์ที่ 6
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 9                  ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารคือการตัดสินใจ เพราะในการตัดสินใจแต่ละเรื่องย่อมมีทางเลือกได้หลายทาง ผู้บริหารที่ฉลาดจึงต้องการข้อมูลรวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีเพื่อประเมินทางเลือกที่ดี
ที่สุด และเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจก็คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ในปัจจุบันหน่วยงานหลายฝ่ายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือไม่ก็ตาม อาทิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและวางแผน ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัสดุคงคลัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ กำหนดการเชิงเส้น (linear programming) ปัญหาควบคู่ (dual problem) การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) ตัวแบบการขนส่ง (transportation model) ตัวแบบการกำหนดงาน (assignment model) ตัวแบบพัสดุคงคลัง (inventory model) การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย PERT/CPM ตัวแบบแถวคอย (queuing model) ทฤษฎีการตัดสินใจ (decision theory) ทฤษฎีการแข่งขัน
(game theory) ตัวแบบการจำลองสถานการณ์ (simulation model) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov model) และตัวแบบการพยากรณ์ (forecasting model)
โดยเนื้อหาในแต่ละบทอธิบายด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย อธิบายขั้นตอนการคำนวณอย่างละเอียด รวมทั้งยังให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ อันได้แก่ LINDO, QM for Windows, Excel QM, Microsoft Project และ Micro Manager

นอกจากนี้ ในฉบับพิมพ์ใหม่ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ตำรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณทั้งด้านธุรกิจและด้านการผลิต ตำรา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่มนี้จึงเป็นตำราการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในสายบริหารธุรกิจ
การจัดการ การบริหารการผลิต และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งใช้เป็นตำราเรียนในวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิจัยดำเนินงาน การวิจัยขั้นดำเนินงานวิทยาการจัดการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ


จำนวน