ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิจัยดำเนินงาน  
รหัส : 978-611-7136-02-3
ราคาปกติ :  260.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สุทธิมา ชำนาญเวช
ราคา 260 บาท                   หนา 396 หน้า
ISBN 978-611-7136-02-3  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 5                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม


การวิจัยดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีโครงข่าย และการจำลองแบบระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต่างๆ
โดยเฉพาะปัญหาด้านบริหารการผลิต อาทิ ปัญหาการจัดวัตถุดิบ
ป้อนเข้าสู่ระบบ ปัญหาด้านการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆ ปัญหา
ด้านการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง ปัญหาด้านการจัดบริการให้แก่ลูกค้า
ในระบบแถวคอย เป็นต้น ปัจจุบันหน่วยงานหลายฝ่ายในองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือไม่ก็ตาม อาทิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและวางแผน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัสดุคงคลัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการวิจัยดำเนินงานเพื่อช่วยในการจัดการและการตัดสินใจเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำรา การวิจัยดำเนินงาน เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิจัยดำเนินงาน ได้แก่ การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น (linear programming) และการประยุกต์
ตัวแบบการขนส่ง (transportation model) ตัวแบบการกำหนดงาน (assignment model) การวางแผนและการควบคุมโครงการโดยใช้ PERT และ CPM ตัวแบบแถวคอย (queuing model) ตัวแบบพัสดุคงคลัง (inventory model) และตัวแบบการจำลองสถานการณ์ (simulation model) โดยเนื้อหาในแต่ละบทอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นที่ความเข้าใจในหลักการ การวิเคราะห์ และการนำไป
ใช้ในการจัดการและตัดสินใจ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปด้านการวิจัยดำเนินงาน อันได้แก่ LINDO, QM for Windows และ Excel

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการประยุกต์กับปัญหาทั้งด้านการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิต ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในสายวิศวกรรม สายการบริหารการผลิต และสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งใช้เป็นตำราเรียนในวิชาการวิจัยดำเนินงาน การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น วิทยาการจัดการ การวิจัยขั้นดำเนินงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฯลฯ


จำนวน