ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การภาษีอากร รหัสวิชา 3200-1009  
รหัส : 9786167136660
ราคาปกติ :  100.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์สมคิด บางโม
ราคา 100 บาท            หนา 256 หน้า
ISBN 978-616-7136-66-0
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2557
กระดาษ ปรู๊ฟ                ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ การภาษีอากร รหัสวิชา 3200-1009 เล่มนี้
มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก
ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์ และการอุทธรณ์ภาษีและปัญหา
ภาษีอากร
พร้อมด้วยกิจกรรมทบทวนความรู้ท้ายหน่วย
เพื่อฝึกฝน ทบทวนการเรียนให้ได้ผลดี นอกจากนี้ยังมี
เนื้อหาทันสมัย อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ศึกษาวิชา
การภาษีอากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 


จำนวน