ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การบัญชีขั้นต้นicon  
รหัส : 9786163944306
ราคาปกติ :  265.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ
           รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี
           มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ

ราคา 265 บาท            หนา 412 หน้า
ISBN 978-616-394-430-6
ฉบับพิมพ์ที่ 3               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา การบัญชีขั้นต้น เล่มนี้เป็นตำราที่ปูพื้นฐานการบัญชี โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 กล่าวถึงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน วงจรบัญชีเริ่มตั้งแต่การบันทึกรายการค้า การผ่านบัญชีแยกประเภท การทำงบทดลอง การวัดผลการ
ดำเนินงาน การปรับปรุงรายการ ตอนที่ 2 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้า
คงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ ตอนที่ 3 กล่าวถึงงบ
การเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ ตอนที่ 4 กล่าวถึงการบัญชีของธุรกิจผลิตสินค้า ตอนที่ 5 กล่าวถึงการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ และ ตอนที่ 6 กล่าวถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนและทดสอบความเข้าใจ นอกจากนี้ยัง ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ อีกด้วย
ตำรา
การบัญชีขั้นต้น เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิต
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ
รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาการบัญชีระดับสูงต่อไปในอนาคตอีกด้ว


จำนวน