ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์icon  
รหัส : 9786164240001
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. ธารี หิรัญรัศมี, รศ. พลพธู ปียวรรณ
           รศ. ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์, ผศ. ดร. ภาวิณี
           มะโนวรรณ และ อ. ดร. วศธร ชุติภิญโญ

ราคา 190 บาท            หนา 320 หน้า
ISBN
978-616-424-000-1
ฉบับพิมพ์ที่ 1               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

  คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

    ตำรา การบัญชีขั้นต้น ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์เสริมประสบการณ์วิชาการบัญชีขั้นต้น 10 บท ได้แก่ หลักและข้อปฏิบัติทางการบัญชี วงจรบัญชี (การบันทึกรายการค้า การทำงบทดลอง) วงจรบัญชี (การวัดผลการดำเนินงาน) การปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวด การบัญชีของธุรกิจซื้อขายสินค้า การควบคุมภายในเกี่ยวกับการซื้อการขายและสินค้าคงเหลือ บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน การบัญชีกิจการผลิตสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    เน้นสร้างทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ เฉลยด้วยการอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมด้วยโจทย์บัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความเข้าใจและฝึกฝนเพื่อการเตรียมสอบ
    เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนวิชาการบัญชีในระดับสูงต่อไป และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการบัญชี การบริหารธุรกิจ เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการบัญชี


จำนวน