ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล  
รหัส : 978-616-7136-59-2
ราคาปกติ :  190.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. กอบศิริ วรศรี และ ผศ. มาลี สุทธิโอภาส
ราคา 190 บาท                  หนา 280 หน้า
ISBN 978-616-7136-59-2  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 3                 ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                   ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล เล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วน
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาฟิสิกส์สำหรับพยาบาลระดับ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย หลักการ
ทางฟิสิกส์ ระบบหน่วย และการวัดปริมาณต่างๆทางการพยาบาล
การเคลื่อนที่และแรง งาน พลังงาน และกำลัง สมบัติของสสาร
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นและเสียง ทัศนศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนโดยตรงของผู้เขียน เนื้อหากล่าวถึง
หลักการทางฟิสิกส์ที่นำไปประยุกต์กับการพยาบาลได้อย่างชัดเจน อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบจำนวนมาก ทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยคำตอบ สามารถศึกษาและฝึกฝน
การคำนวณได้ด้วยตนเอง


จำนวน