ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์icon  
รหัส : 9786167136479
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาริน โต๊ะกานิ
         รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

ราคา 180 บาท                   หนา 224 หน้า
ISBN 978-616-7136-47-9  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 4                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีประกอบกับทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์จากประสบการณ์ตรงในการสอนและ
การนิเทศนักศึกษาของผู้เขียน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิชาการเข้าไปด้วย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
3 ระยะ คือ ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด  มีภาพประกอบจำนวนมาก พร้อมคำ
อธิบายที่ละเอียด ชัดเจน เป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจขั้นตอน
การปฏิบัติต่างๆดียิ่งขึ้น

ตำรา ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา และเป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรทางด้านการสาธารณสุข และ
ผู้สนใจทั่วไป

 


จำนวน