ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล: ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา  
รหัส : 978-616-7136-37-0
ราคาปกติ :  170.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ราคา 170 บาท                   หนา 320 หน้า
ISBN 978-616-7136-37-0  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                  ปีที่พิมพ์ 2555
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ตำรา การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล: ระเบียบวิธี
วิจัยและกรณีศึกษา
เล่มนี้เขียนขึ้นโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการสอนและการทำวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลมานานปี
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลอย่างละเอียด อาทิ การทำวิจัยเชิงคุณภาพกับวิชาชีพการพยาบาล
ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ โครงร่างการวิจัยและจริยธรรม
การวิจัย การเข้าสนามของนักวิจัย หลักการสังเกตและการบันทึก
ภาคสนาม การเก็บข้อมูลจากข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัย นอกจากนี้ยังมีตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมกรณีศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล
ที่น่าสนใจอีกด้วย เนื้อหาเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการทำวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล
อันเป็นสาขาหนึ่งของการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์กับการทำวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ได้อีกด้วย


จำนวน