ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
รหัส : 978-616-7136-01-1
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ราคา 180 บาท                   หนา 320 หน้า
ISBN 978-616-7136-01-1  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 3                  ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการดำเนินการวิจัยที่สำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการวิจัยเชิงปริมาณและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเป็นพลวัต คือไม่อาจคาดการณ์
ได้ล่วงหน้า เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการวิจัย
เชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยต้องตระหนักรู้และใช้ทั้ง ศาสตร์ อันเกี่ยวกับความรู้ในการดำเนินการวิจัย
และ ศิลป์ อันเกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนในการเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และขณะเดียวกัน
ก็ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลในเชิงลบด้วย

ตำรา การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มนี้
เขียนขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้สอนและนักวิจัย
เชิงคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งโจทย์คำถามการ
วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การนำเสนอโครงร่างการวิจัยต่อแหล่งทุนเพื่อขอทุนสนับสนุน การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัยในวงกว้าง ทุกขั้นตอนเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยของผู้สนใจต่อไปในอนาคต

ตำราเล่มนี้นอกจากจะใช้เป็นคู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์กับการทำวิจัย
เชิงคุณภาพด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ได้อีกด้วย
 


จำนวน