ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
สัญญาธุรกิจ  
รหัส : 9786167136103
ราคาปกติ :  360.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้รวบรวม สุพจน์ กู้มานะชัย ผู้พิพากษาอาวุโส
ราคา 360 บาท                   หนา 416 หน้า
ISBN 978-616-7136-10-3  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 5                  ปีที่พิมพ์ 2553
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

สัญญาธุรกิจ เล่มนี้ได้รวบรวมตัวอย่างของ สัญญาประเภทต่างๆ
ที่ใช้ในการทำธุรกิจและในชีวิตประจำวัน
ไว้อย่างครบครัน อาทิ หนังสือมอบอำนาจ หนังสือยินยอม สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
ให้เช่า เช่าซื้อ กู้ยืม การจ้างแรงงาน การจ้างทำของ การรับขน
การประกัน ตัวแทน/นายหน้า การประนีประนอมยอมความ การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท/คณะบุคคล การสมรส พินัยกรรม การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หนังสือสัญญาของราชการ ฯลฯ
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือตัวอย่างสัญญาเรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้คู่สัญญาเข้าใจสาระของสัญญาได้อย่างชัดเจน
รวมทั้งมีคำแนะนำเกี่ยวกับการร่างสัญญาและปิดอากรแสตมป์
ในสัญญาบางประเภทอีกด้วย นอกจากนี้ ยังให้ ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ
อันเป็นกฎหมายที่ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการทำนิติกรรมสัญญาแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย ลดการเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญา พร้อมตัวอย่างสัญญามาตรฐาน และยังมีเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาธุรกิจ สาระสำคัญและเงื่อนไขในการทำสัญญาธุรกิจควบคุมที่สำคัญตามกำหนดของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ได้แก่ สัญญาธุรกิจบัตรเครดิต สัญญาธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาธุรกิจขายห้องชุด สัญญาธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค
ของสถาบันการเงิน สัญญาธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง พร้อมด้วยตัวอย่างสัญญา
บางฉบับ นอกจากนี้ ยังมี สาระสำคัญและเงื่อนไขด้านหลักฐาน
การรับเงิน
ของธุรกิจขายก๊าซหุงต้ม ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย และ ภาคผนวกที่รวบรวมตัวบทและประกาศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่
ไม่เป็นธรรมฯ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ
บัตรเครดิต ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจขายห้องชุด ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจอง เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา รวมถึงประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้ม ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ และธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการ
ในหลักฐานการรับเงิน พร้อมด้วย สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551


จำนวน