ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์icon  
รหัส : 9786167136936
ราคาปกติ :  200.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์เพิ่มบุญ แก้วเขียว
ราคา 200 บาท            หนา 412 หน้า
ISBN 978-616-7136-93-6
ฉบับพิมพ์ที่ 3               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปรู๊ฟ               ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากรนั้นจำเป็นต้องมี
ประมวลรัษฎากรอันเป็นตัวบทกฎหมายหลักสำหรับเป็นคู่มือ
ค้นคว้าอ้างอิง แต่เนื่องจากเนื้อหาของแต่ละมาตราในประมวล
รัษฎากรรวมทั้งการจัดเรียงลำดับเรื่องหรือถ้อยคำข้อความที่
ค่อนข้างยาก จึงอาจทำให้ผู้ศึกษายากแก่การทำความเข้าใจ

หนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ เล่มนี้จึงเป็นหนังสือ
ที่คัดและตัดทอนเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นในประมวลรัษฎากร
พร้อมทั้งนำกฎหมายลูกย่อยและคำสั่งต่างๆที่ออกมาใช้บังคับ
หรือขยายความตัวกฎหมายหลักมาแสดงประกอบการศึกษาด้วย
อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
คำสั่ง และคำวินิจฉัย นอกจากนี้ยังมี เทคนิคการอ่านประมวล
รัษฎากร
ที่จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อหาและการ
จัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี
ข้อความย่อ ท้ายมาตราเพื่อช่วยจำและเสริมความเข้าใจ ทำให้
การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในฉบับพิมพ์ใหม่นี้
ได้เพิ่มเติมเรื่อง การเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่
ป.๑๔๙/๒๕๕๘ พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรมาตรา
ต่างๆให้ทันสมัย
สำหรับภาคผนวกนั้น นอกจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษีเงินได้และการยื่นแบบแสดงรายการของคู่สมรส ตามมาตรา ๕๗ ฉ แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
ยังมี พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย

หนังสือ ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนด้านกฎหมายภาษีอากรในทุกระดับชั้น
ของทุกสถาบัน และผู้สนใจด้านภาษีอากร


จำนวน