ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-ฉบับสมบูรณ์icon  
รหัส : 9786164240032
ราคาปกติ :  175.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

รวบรวมโดย วราภรณ์  คริศณุ ผู้พิพากษา
ราคา 175 บาท            หนา 520 หน้า
ISBN
978-616-424-003-2
ฉบับพิมพ์ที่ 4               ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ทันสมัย โดยมีการปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป


จำนวน