ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับสมบูรณ์icon  
รหัส : 9786167136882
ราคาปกติ :  105.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

รวบรวมโดย วราภรณ์  คริศณุ ผู้พิพากษา
ราคา 105 บาท            หนา 184 หน้า
ISBN 978-616-7136-88-2
ฉบับพิมพ์ที่ 3               ปีที่พิมพ์ 2558

กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้รวบรวม
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่
ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘
และกฎหมายอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ. วิธีดำเนินการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. ๒๕๔๖
และ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป

 

 

 


จำนวน