ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์  
รหัส : 9786167136783
ราคาปกติ :  105.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

รวบรวมโดย วราภรณ์  คริศณุ ผู้พิพากษา
ราคา 105 บาท            หนา 280 หน้า
ISBN 978-616-7136-78-3
ฉบับพิมพ์ที่ 2               ปีที่พิมพ์ 2558

กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสมบูรณ์
เล่มนี้รวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ทันสมัย
มีการปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งจนถึงฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมาย
อื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระ
อันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และ ข้อกำหนด
ของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ พร้อมด้วยโครงสร้างการดำเนินกระบวนพิจารณา
คดีแพ่งโดยสังเขป

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป


จำนวน