ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสมบูรณ์  
รหัส : 9786167136769
ราคาปกติ :  125.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

รวบรวมโดย วราภรณ์  คริศณุ ผู้พิพากษา
ราคา 125 บาท            หนา 256 หน้า
ISBN 978-616-7136-76-9
ฉบับพิมพ์ที่ 3               ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 6" x 8"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

หนังสือ ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสมบูรณ์
เล่มนี้เป็นการรวบรวมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จนถึงการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ อีกทั้งยังมี
กฎหมายอื่นๆที่สำคัญ เช่น พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ กฎกระทรวงและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่สำคัญ ซึ่งมีเนื้อหากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและพยาน การออกหมายจับ
หมายค้น และหมายขังในคดีอาญา ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป


จำนวน