ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
กฎหมายลักษณะมรดก  
รหัส : 9786167136356
ราคาปกติ :  250.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์บุญเพราะ แสงเทียน
ราคา 250 บาท                   หนา 372 หน้า
ISBN 978-616-7136-35-6  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 2                  ปีที่พิมพ์ 2555
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

ปกติแล้วบุคคลย่อมหวงแหนทรัพย์สินของตน และต้องการให้ทรัพย์สินนั้นตกทอดไปสู่ทายาทหรือบุคคลที่ตนเองรักต่อไป ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับมรดกจึงเข้ามามีบทบาทและช่วยให้สิทธิบุคคล
ในทรัพย์สินได้รับความคุ้มครองและตกทอดแก่ทายาทได้อย่างมี
กฎเกณฑ์ ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม

ตำรา กฎหมายลักษณะมรดก เล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ความ
เป็นมาของการใช้กฎหมายว่าด้วยมรดก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก ลักษณะ 3 พินัยกรรม ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ ลักษณะ 6 อายุความ พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่
ทันสมัย
ในภาคผนวกท้ายเล่มยังมีตัวอย่างพินัยกรรมครบทุกแบบ ตัวอย่างข้อสอบพร้อมแนวคำตอบ ระดับปริญญาตรี เนติบัณฑิต
ข้อสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย

เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมวิชากฎหมายลักษณะมรดกของทุกมหาวิทยาลัย เขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้เรียนวิชานิติศาสตร์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

 


จำนวน