ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการicon  
รหัส : 9786164240025
ราคาปกติ :  240.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. บุญเพราะ แสงเทียน
ราคา 240 บาท                   หนา 408 หน้า
ISBN
978-616-424-002-5   ฉบับพิมพ์ที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2560
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

 คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

   ในการประกอบธุรกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือไปจากความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ที่รู้กฎหมายมากกว่า รวมถึงป้องกันผลเสียทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้กฎหมาย
    ตำรา กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่แนวคิด ข้อกฎหมาย และการนำไปปรับใช้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง เช่น หลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก ค้ำประกัน จำนำ จำนอง รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ และสำหรับฉบับพิมพ์ที่ 3 นี้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการค้ำประกันและการจำนองตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และเพิ่มเติมเรื่องกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจอีกด้วย

    เนื้อหาในตำราเล่มนี้ครอบคลุมวิชากฎหมายธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและวิชาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง รวมทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไป

 


จำนวน