ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
หลักสถิติ  
รหัส : 9786167136295
ราคาปกติ :  160.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สรชัย พิศาลบุตร
ราคา 160 บาท                   หนา 344 หน้า
ISBN 978-616-7136-29-5  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 4                  ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปรู๊ฟ                       ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

สถิติมีบทบาทสำคัญในการวางแผน การบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ
วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันและ
การประกอบอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับสถิติและการนำไปประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสมกับเรื่องต่างๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการนำข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตำรา หลักสถิติ เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิชาหลักสถิติและสถิติวิเคราะห์ ระดับปริญญาตรีที่ใช้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ทุกแห่ง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
และ การทดสอบไคสแควร์  เนื้อหาแต่ละบทอธิบายให้เข้าใจง่าย กระชับ และมีตัวอย่างการคำนวณและการประยุกต์กับปัญหาต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ และกิจกรรมท้ายบทที่เน้นการอภิปรายโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ต้องการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล


จำนวน