ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพicon  
รหัส : 9786167136011
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล
ราคา 180 บาท                   หนา 320 หน้า
ISBN 978-616-7136-01-1  
ฉบับพิมพ์ที่ 1
ฉบับพิมพ์ซ้ำที่ 3                  ปีที่พิมพ์ 2558
กระดาษ ปอนด์                    ขนาด 6" x 8"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการดำเนินการวิจัยที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าการวิจัยเชิงปริมาณและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเป็นพลวัต คือไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยต้องตระหนักรู้และใช้ทั้ง ศาสตร์ อันเกี่ยวกับความรู้ในการดำเนินการวิจัย และ ศิลป์ อันเกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนในการเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์     ทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และขณะเดียวกันก็ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลในเชิงลบด้วย

ตำรา การวิจัยเชิงคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้สอนและนักวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ การตั้งโจทย์คำถามการวิจัย
การเขียนโครงร่างการวิจัย การนำเสนอโครงร่างการวิจัยต่อแหล่งทุนเพื่อขอทุนสนับสนุน การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
วิจัย การตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัยในวงกว้าง ทุกขั้นตอนเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยของผู้สนใจต่อไปในอนาคต

ตำราเล่มนี้นอกจากจะใช้เป็นคู่มือการทำวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์กับการทำวิจัย   เชิงคุณภาพด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ได้อีกด้วย 


จำนวน