ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การวิจัยทางการศึกษาicon  
รหัส : 9786167136943
ราคาปกติ :  180.00 บาท      

รายละเอียดทั้งหมด :

ผู้แต่ง รศ. ดร. สรชัย พิศาลบุตร
ราคา 180 บาท            หนา 200 หน้า
ISBN 978-616-7136-94-3
ฉบับพิมพ์ที่ 2               ปีที่พิมพ์ 2559
กระดาษ ปอนด์             ขนาด 7" x 10"

คลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อหาภายในเล่ม

นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวง
การศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
วิจัยทางการศึกษา สามารถอ่านรายงานการวิจัยทางการศึกษา
และสามารถทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยและมีคุณภาพ รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ใหม่หรือความรู้จากการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและของประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ตำรา การวิจัยทางการศึกษา เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนสำหรับทำการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน นับตั้งแต่
การกำหนดเรื่องที่จะทำวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ การเขียนรายงานการวิจัย  รวมถึงเรื่อง การวิจัย
ในชั้นเรียน ตัวอย่างโครงการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
 และเสริมด้วย ตัวอย่างหัวข้อโครงการวิจัยด้านการศึกษา
เพื่อให้ตำรามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการศึกษา อีกทั้งสามารถใช้เป็นคู่มือในการทำวิจัยทางการศึกษาและการวิจัย
ในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ และนักวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านการวิจัยทางการศึกษา


จำนวน