ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาอีก ๕ ฉบับ คือ
   ๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖)
       พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
   ๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๗)
       พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
   ๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๘)
       พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
   ๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๙)
       พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
   ๕. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐)
       พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ตามลำดับ
ดังนั้นสำนักพิมพ์จึงนำมาเผยแพร่ให้ผู้ใช้หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ของสำนักพิมพ์ทราบเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ตามลิงก์ต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ ๒๖

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ ๒๗

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ ๒๘

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ ๒๙

 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ ๓๐
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวกฎหมายแพ่งฯ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา article
เพราะโลกนี้คือการแข่งขัน
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4
กิจกรรม 5
aw