ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา article

   พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๒๗ ก วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สมควร
ให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการติดตามตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ถ้ามีการทำลาย
อุปกรณ์ดังกล่าวหรือทำให้ใช้การไม่ได้ ไม่ว่าโดยวิธีใด ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูก
ปล่อยชั่วคราวนั้นหนีหรือจะหลบหนี และมิให้เรียกหลักประกันเกินสมควร เพื่อให้
ผู้ต้องหาและจำเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น อีกทั้งสมควร
กำหนดให้มีการสั่งงดการบังคับตามสัญญาประกันหรือลดจำนวนเงินที่ต้องใช้
ตามสัญญาประกัน โดยคำนึงถึงความพยายามของผู้ประกันในการติดตามผู้ที่
หลบหนี รวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การบังคับตามสัญญาประกันในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดี โดย
เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี เพื่อให้การบังคับตามสัญญาประกัน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมามี พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๓๓ ตอนที่ ๒๓ ก วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ยกเลิกความในมาตรา ๒๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโอนคดี ล่าสุดคือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๓ ตอนที่

๑๐๔ก วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องกำหนดให้จำเลยต้องมาแสดงตนต่อศาลเมื่อประสงค์
จะอุทธรณ์หรือฎีกาฯ
   ดังนั้นสำนักพิมพ์จึงนำมาเผยแพร่ให้ผู้ใช้หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของสำนักพิมพ์ทราบเพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า ตามลิงก์ต่อไปนี้

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ๓๐

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ๓๑

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ ๓๒
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวกฎหมายแพ่งฯ
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เพราะโลกนี้คือการแข่งขัน
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4
กิจกรรม 5
aw