ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
ข่าวกฎหมายแพ่งฯ

 

   วันที่ 4 เมษายน 2560 มีประกาศแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตาม คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดที่ทางสำนักพิมพ์นำมาลงเพื่อให้ผู้ใช้หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ ของสำนักพิมพ์ทราบดังนี้

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม
ข่าวและกิจกรรม

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เพราะโลกนี้คือการแข่งขัน
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4
กิจกรรม 5
aw