ReadyPlanet.com
dot
dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา article

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับโทษปรับให้รวมถึงเรื่องการอายัดสิทธิ
เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับด้วยเพื่อความชัดเจน และเนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษปรับในประมวล
กฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน   ดังรายละเอียดที่ทางสำนักพิมพ์นำมาลงให้ผู้ใช้หนังสือประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ ของสำนักพิมพ์ทราบดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
ข่าวและกิจกรรม

ข่าวกฎหมายแพ่งฯ
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา article
แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เพราะโลกนี้คือการแข่งขัน
กิจกรรม 1
กิจกรรม 2
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4
กิจกรรม 5
aw