Copyright © witthayaphat Co.,Ltd.
 
-:- "..... ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ....."  พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 -:-

 
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
     
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
 
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
 
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
ดูรายละเอียด
ดูเนื้อหาภายในเล่ม
 
 
 
 
 แผนที่บริษัท

ติดต่อเรา

สัมมนาสาขาวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ download super-dict guide super-dict